איך תרצו לקבל את המשלוח?

תקנון האתר

כללי

 1. האתר הינו אתר תדמיתי ומכירתי שהוקם ומופעל על ידי “חנן הגבן”
 2. השימוש באתר “חנן הגבן” מוצע לגולשים כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתקנון זה כלשונם והשימוש באתר זה ייחשב להסכמה מצד הגולש/ים לכל התנאים, ההתניות וההודעות. הגולש באתר “חנן הגבן” מצהיר ומתחייב כי הנו מודע לתקנון של האתר ומסכים להוראותיו .
 3. אתר “חנן הגבן” עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי המכולה, אלא בידי גורמים אחרים שלמכולה אין שליטה עליהם לרבות על התכנים שבדפי האינטרנט שלהם. קישורים אלה נועדו לנוחיות הגולש אולם  “חנן הגבן”, אינה נושאת באחריות על התכנים המופיעים באתרי הגורמים כאמור ואין בהכללת הקישורים כאמור ב אתר “חנן הגבן ” משום אישור ו/או הסכמה לחומר והמידע המופיעים בהם.
 4. אתר “חנן הגבן מציע לגולשים מוצרים ושירותים, אשר נמכרים על ידי “חנן הגבן” ו/או מפיציה ברחבי הארץ.
 5. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר “חנן הגבן”, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט – בהתאם לבקשת הגולש – מספר התשלומים האפשרי, וסך כל תשלום. וכי עליו לוודא את תנאיו ותקופת תוקפו של כל מבצע. בכל מקרה ידוע לגולש כי באתר “חנן הגבן” אין כפל מבצעים.
 6. כל המבצע פעולת רכישה באתר “חנן הגבן”, מצהיר – בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות אתר “חנן הגבן ” כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה.
 7. החברה תעשה כל מאמץ לכך שהאתר יפעל כסדרו, יחד עם זאת עלולים לחול שיבושים בפעילותו של האתר אשר אינם תלויים בחברה. לפיכך, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם למציעים, אם יגרם להם, עקב אי קבלת הצעתם לרכישת המוצר באמצעות האתר והמציעים פוטרים בזה את החברה, מכל נזק כאמור. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (as is ) ולפיכך לא תהיה למציע כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות האתר.
 8. לבירורים ניתן לפנות ל “חנן הגבן” בטלפון: 09-7889990
 9. הפנייה בתקנון זה מנוסחת בלשון זכר, אולם היא מתייחסת לשני המינים ויש לראותה ככוללת, גם פנייה למין השני בהתאם.

מי זכאי לבצע פעולות רכישה

 1. רשאים להשתתף במכירה ולהגיש הצעות תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
 2. כל אדם הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר “חנן הגבן” ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר “חנן הגבן”, רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה (לעיל ולהלן : “הרוכש” ו/או “הגולש”).
 3. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי “חנן הגבן” הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.
 4. לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי התא האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.
 5. “חנן הגבן” יהיה רשאי להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.
 6. “חנן הגבן” רשאי למנוע ממך את השתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
 7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא “חנן הגבן” מתוקף מעמדה כמנהלת האתר, רשאית למנוע ממך להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. אם מסרת במתכוון פרטים שגויים
  2. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במכולה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות “חנן הגבן” והחברות המציעות.
  3. אם עשית שימוש בשרותי “חנן הגבן” לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
  4. אם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם “חנן הגבן” או מי מטעמה
  5. אם נמנעת בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באמצעות “חנן הגבן
  6. אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

המוצרים המוצעים לרכישה באתר “חנן הגבן”

 1. המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים ואינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר בהם ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים. אתה נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם אתה מעוניין קודם להגשת הצעתך.
 2. “חנן הגבן” מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. “חנן הגבן ” מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. ל  “חנן הגבן ” שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצא לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
 4. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי “חנן הגבן” ו/או במלאי הספק. לפיכך אם לא תוכל המכולה לספק את המוצר לרוכש עקב חוסר במלאי, תשיב “חנן הגבן” לרוכש את הסכום ששולם על ידו, או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו ובמקרה זה, לא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כנגד “חנן הגבן” בעניין זה.
 5. כל מוצר המוצע לרכישה באתר “חנן הגבן”
  1. מכירה אישית או פומבית ללא הזנת פרטי כרטיס אשראי לא תחשב ותתבטל אוטומטית עיי המערכת.
  2. מחיר ההובלה או המשלוח משתנה בהתאם למרחק הגיאוגרפי, ממחסני החברה המצויים מושב חירות אל היעד. במידה ואין הסכמה על מחיר משלוח המוצר רשאי הקונה לבטל את העסקה ללא הסברים או לחילופין לאסוף את המוצר בעצמו ישירות ממחסני החברה בתאום מראש.
  3. ל  “חנן הגבן” שמורה הזכות להודיע, כי מטעמים ביטחוניים ואחרים, אין באפשרותה לספק את המוצר לאותו אזור שצוין ע”י המציע ובמקרים כאמור, לא תתקבל הצעתו של המציע לרכישת המוצר והמוצר לא יסופק לו מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם כלשהו ע”י מי מהצדדים.
  4. ל “חנן הגבן” שמורה הזכות להודיע למציע, כי עקב נסיבות מיוחדות (כגון אספקת מוצר למקום שאליו אין דרכי גישה סלולות ), בכוונתה לדרוש תוספת תשלום בגין דמי ההובלה. סרב המציע לשלם את התוספת שנדרשה ממנו, תהיה “חנן הגבן” רשאית לסרב לבצע את העסקה ובמקרה כאמור לא יסופק המוצר למציע.
  5. דרך ומועד אספקת המוצר בהתאם לבחירת הלקוח – מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.
  6. התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף – לגבי מבצעים מיוחדים עד תום אותו המבצע . לגבי יתר המוצרים, שאינם מוצעים לרכישה במבצע מיוחד, תוקף ההצעה הנה למשך תקופת הופעתה באתר “חנן הגבן” ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
  7. מפרט כללי של המוצר.
  8. זהות חברת השירות.
 6. ככל שיש באתר “חנן הגבן” קישוריות (“לינקים”) לאתרים אחרים, לא תישא “חנן הגבן” באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם- לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו, ונכונותו- או לכל פרט אחר הקשור עמם.  “חנן הגבן” לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות “חנן הגבן”

אופן ביצוע פעולת רכישה

 1. רוכש רשאי לרכוש ממוצר המוצע באתר “חנן הגבן” אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של “חנן הגבן”
 2. בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה. “חנן הגבן” ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת. במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של “חנן הגבן” בתוך 72 שעות למענה טלפוני ממועד הפניה, תהיה “חנן הגבן” זכאית לבטל את ההזמנה.
 3. אספקת המוצר תבוצע לכתובת שצוינה על ידי הרוכש ואליה בלבד.
 4. במידה והגיע השליח לכתובת שצוינה על ידי הרוכש ולא היה מענה טלפוני ו/או האדם שאליו היה מיועד המשלוח לא יכול היה מסבה כלשהי/סרב לקבל את המשלוח, אזי לא יוחזרו דמי המשלוח ובמידה וירצה השולח לשלוח בשנית את המשלוח יחויב בשנית בדמי משלוח מלאים.
 5. מזמין המשלוח מצהיר בזאת כי עליו להיות זמין בטלפון לצורך תאום השליחות או להיות זמין להתכתבות באמצעות מסרונים .
 6. הרוכש מודע לכך כי השליח לא יוכל לעלות את המשלוח בבניין קומות וכי המשלוח יונח או יימסר בתאום בחזית הבניין בלבד.
 7. משלוח שהוזמן לאחר השעה 16:00 (ארבע אחה”צ)  יסופק רק  ביום שלמחרת.
 8. במידה וסימן הרוכש כי ברצונו לאסוף את המשלוח מחנות “חנן הגבן”, אך בפועל רצה כי המשלוח יישלח אל כתובת אחרת, אזי יחויב הרוכש בדמי משלוח מלאים, בין אם הדבר קרה בשוגג ו/או בתום לב.
 9. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של “חנן הגבן” בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי המכולה תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.
 10. מערכת המחשב של “חנן הגבן” מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר. ורישומיה יהוו ראיה לאמיתות תוכנה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.
 11. על מנת שהצעה כלשהי או עדכון של הצעה יתקבלו למערכת, עליהם להיקלט במחשבי “חנן הגבן” באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים הנדרשים. “חנן הגבן” לא תתחשב בהצעות או אם ההצעה או העדכון כוללים פרטים שאינם קריאים, וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי “חנן הגבן”
 12. איסוף עצמי- במידה ותבחר האופציה של איסוף מוצר עצמאית על הרוכש להגיע לאחר תיאום מראש ובזמן שנקבע עבורו. אין להגיע ללא תיאום מראש, המוצר יסופק רק עם הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי. במקרה של הובלה עצמית לא יחויב הרוכש בדמי הובלה.

ביטול עסקה

 1. זכותו של הרוכש לבטל בכתב את עסקת הרכישה בתנאים הבאים :
 2. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.
 3. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ”ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.
 4. ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981

תשלום

 1. חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.
 2. ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית (ריבית אפקטיבית בשיעור) על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית, ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.
 3. אין כפל הנחות ומבצעים

אחריות ושירות

 1. כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר “חנן הגבן” הנם טריים, ובאריזותיהם המקוריות.

תנאים נוספים

 1. “חנן הגבן” שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר “חנן הגבן”.
 2. אין באמור בדפי האינטרנט שבאתר “חנן הגבן” משום מצג מצד המכולה ו/או ספקיה השונים בדבר התאמה למוצרים והשירותים הנלווים שניתנים על ידי “חנן הגבן”. בשום מקרה לא תחול על “חנן הגבן” אחריות בגין נזק ישיר ו/או עקיף או כל נזק מכל סוג ומן שהוא הנובע משימוש באתר “חנן הגבן” ו/או המוצרים הנרכשים עצמם.
 3. ידוע לגולש כי “חנן הגבן” תהא פטורה מכל נזק, הפסד או הוצאה (להלן: “נזק”) העלולים להיגרם לגולש באתר “חנן הגבן” כתוצאה משיבוש בנתונים, שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי לרבות חשיפה וגילוי מידע על הגולש כתוצאה משימוש באתר “חנן הגבן”
 4. ידוע לגולש כי “חנן הגבן” ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת, אשר באמצעותו עובד אתר “חנן הגבן” יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של הגולש או בציוד אחר של הגולש בזמן שהוא נכנס לאתר “חנן הגבן”.
 5. כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ
 6. תמונות המוצרים המוצגות באתר “חנן הגבן ” הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות. ידוע לגולש כי מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב ו/או מודפסות על ידי הגולש, יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה מוצרי “חנן הגבן” שבתמונה על גבי דפי האינטרנט של האתר לבין מראם במציאות. כמו כן, ידוע לגולש כי אין להסתמך על ייעוץ, מכל מין וסוג שהוא, שהתקבל באמצעות אתר “חנן הגבן” וכי על הגולש להתייעץ עם בעלי מקצוע מתאימים. בכל מקרה של סתירה בין תיאור המילוי לבין התמונה יגבר התיאור המילולי על התמונה.
 7. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת “חנן הגבן” יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשרות ובמערכת הנתונים של אתר “חנן הגבן”, ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על 5%, רשאית “חנן הגבן” להודיע על ביטול עסקת הרכישה מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה .  אחריות החברה כוללת החלפת המוצר הפגום במוצר חלופי ומסירתו ללקוח באמצעות שליחים או באמצעות מסירה ידנית במחסני החברה בלבד.
 8. במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה “חנן הגבן ” רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.
 9. במידה ויתברר ל “חנן הגבן” כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, תינתן אפשרות ללקוח לשלם תוספת בעבור הובלה החורגת מגבולותיה הרגילים של “חנן הגבן” או תהיה “חנן הגבן” רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה. ל “חנן הגבן” שמורה הזכות לגבות תוספת מחיר בעבור הובלה לערים ומקומות אשר לא נכללים באזור מגורי הרוכש. תוספת התשלום תיגבה בהתאם ליעד האספקה המבוקש
 10. בוטלה העסקה על פי סעיפים 8.7, 8.8 ו- 8.9 לעיל, תשיב “חנן הגבן” לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.
 11. מחיר המוצר המפורט לעיל אינו כולל את עלות ההובלה. במידה והלקוח אינו מעוניין בהובלת המוצר אליו, יציין זאת מפורשות בטופס ההזמנה ויתואם עמו מועד בו יוכל להגיע לקחת המוצר שרכש בעצמו ללא חיוב בדמי הובלה.
 12. ידוע לגולש באתר “חנן הגבן” כי מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זכויות יוצרים, כל פטנט, סוד מסחרי, סימן מסחרי וכל זכות קניינית באתר “חנן הגבן” הנם בבעלותה הייחודית, המלאה והמוחלטת של המכולה. הגולש באתר מתחייב שלא להכניס שינויים באתר המכולה  ושלא לבצע כל פעולה של העתקה, שכפול ו/או פרסום ללא הסכמתה של “חנן הגבן” מראש ובכתב. על אף האמור, הגולש רשאי לעשות להשתמש באתר “חנן הגבן” אך ורק על מנת לבצע הזמנת ורכישת מוצרי “חנן הגבן” ו/או קבלת מידע. אין לעשות באתר זה שימוש למטרות אחרות.
 13. ידוע לגולש כי המכולה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק, בכל עת, גישה לאתר “חנן הגבן”, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל התראה מוקדמת.
 14. ידוע לגולש כי המכולה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי הגולש באתר “חנן הגבן” או כל גורם אחר שאינו בשליטתה של “חנן הגבן”.
 15. בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בת”א סמכות שיפוט מקומית ועניינית. 
 16. כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר רשום, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות

 1. “חנן הגבן” יעשה כמיטב יכולתו באמצעים העומדים לרשותו לשמור על סודיות פרטי המשתתפים במכירה ומניעת הגעתם לידי גורמים זרים. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של “חנן הגבן” להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת “חנן הגבן” יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע ב “חנן הגבן” – לרבות מידע שנאגר אודות מציעים- או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי “חנן הגבן”
 2. הפרטים האישיים שאתה מוסר בעת הגשת ההצעה יישמרו במאגרי המידע של “חנן הגבן “. חנן הגבן” שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת השימוש ב “חנן הגבן” מידע אודות הרגלי הקניה שלך, צרכיך, מוצרים שרכשת, עמודים שצפית, הצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכל מידע אחר.
 3. “חנן הגבן” לא יעביר את פרטיך לצד שלישי (ככל שפרטים אלו מזהים אותך) אלא במקרים המפורטים להלן:
  1. העברת פרטיך כזוכה במכירה לחברה המציעה לצורך אספקת המוצרים שנמכרו.
  2. אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע ב “חנן הגבן” או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות המכולה והחברות המציעות.
  3. עם עשית שימוש בשירותי “חנן הגבן” לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדאי לאפשר, להקל, לסייע, או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
  4. עם הפרת את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף אם “חנן הגבן” או מי מטעמו.
  5. אם התקבל בידי “חנן הגבן” צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך לצד שלישי.
  6. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין “חנן הגבן”
  7. אם “חנן הגבן” תתמזג או תארגן את פעילות במסגרת תאגיד אחר היא זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע הנאגר אודותיך מכולה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות סעיפי הפרטיות האלו.
  8. “חנן הגבן” רשאי להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש ב  “חנן הגבן” לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.
  9. בהרשמה לאתר אתה נותן את הסכמתך לקבל דואר אלקטרוני מ”חנן הגבן” כאשר המילה “פרסומת” אינה מופיעה בכותרתו וזאת אף אם הדבר נוגד את הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס”ח – 2008, לרבות תיקון מס’ 40 לחוק, ו/או את הוראותיו של כל חוק אחר. הסכמה לקבלת הודעות מ”חנן הגבן” בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או התראות אחרות כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי ו/או פירסומי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל פלטפורמות הפעילויות באתר, לרבות הצעות בתחומים נוספים, או כל בנוגע לכל פלטפורמת פעילות אחרת אשר תהא זמינה באתר בכל עת.א

הקניין הרוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני ב “חנן הגבן”, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של “חנן הגבן” בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של אתר “חנן הגבן”, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכדומה), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב, ללא קבלת רשותה של חברת “חנן הגבן” מראש ובכתב).
Call Now Button
×